AMAÇ VE KAPSAM

Merkezin amacı, üniversiteye bağlı fakülte/enstitü/yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki öğretim elemanları ile öğrencilere araştırma ve uygulama imkânı sunmak, öğretim elemanlarını bilgilendirmek, kurslar ve seminerler düzenlemek, sanayinin ihtiyacına uygun araştırmalar düzenlemek, kamu ve/veya özel kuruluşlara ileri teknolojide test ölçüm imkânları sunmak, üniversitenin potansiyelini artırmak ve bir uygunluk değerleme kuruluşu görevi yapmaktır.

 

KURULUŞ VE DAYANAK

Bu Yönetmelik ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak, 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla 7/d–2 maddesi uyarınca Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (TUAM) kurulmuştur.

 

GÖREVLERİ

Merkez ikinci maddede belirtilen amaca ulaşmak için aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir.

a) Teknoloji eğitimi verme konusunda araştırmalar yapmak, endüstriyel Ar-Ge projeleri yürüterek bilgi tabanının geliştirilmesini sağlamak ve bu alandaki araştırma faaliyetlerini yönetmek, bu tür faaliyetlerde yer almak ve bunlara destek vermek,

b) Öğretim elemanlarının sürekli eğitimi konusunda danışmanlık görevini yerine getirmek, ileri düzeyde araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetleri için laboratuvar tesis etmek, uygulama alanları oluşturmak,

c) Sanayiden ve Üniversitenin çeşitli birimlerinden gelen ortak proje tekliflerini değerlendirip karşılıklı koordinasyonu sağlamak ve çeşitli sanayi dallarında çalışan personel için kısa dönemli kurslar açmak, seminerler düzenlemek,

d) Üniversitenin çeşitli birimleri ile ulusal ve uluslararası araştırma merkezleri arasında bilimsel ve teknik bilgi alış verişi sağlamak,

e) Üniversitedeki bölümlerin amaçladığı mesleklere yönelik eğitim faaliyetleri yürütmek ve bunun için gerekli olan video, CD ve benzeri araç, gereç ve dokümanları hazır bulundurmak,

f) Lisans ve lisansüstü öğretim programlarında öngörülen uygulama, pratik çalışma ve staj için imkânlar sağlamak,

g) Bölgedeki kamu ve / veya özel kuruluşlara ileri teknolojide analiz imkânları sunmak.

Organlar

 

a) Yönetim Kurulu

b) Merkez Müdürü

c) Merkez Birimi ve Proje Gurupları

17 Şubat 2016, Çarşamba 125 kez görüntülendi